Phân loại chi phí trong doanh nghiệp hiện nay

Ngày đăng: 24/03/2023

Phân loại chi phí trong doanh nghiệp hiện nay

 

Chi phí được xem là yếu tố quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Trong kế toán, chi phí được phân loại và sử dụng theo nhiều cách khác nhau nhằm cung cấp những thông tin phù hợp với nhu cầu đa dạng tùy theo thời điểm khác nhau của quản lý nội bộ doanh nghiệp. Để rõ hơn, sau đây mời bạn cùng LinkQ tham khảo chi phí là gì và được phân loại ra sao.


1. Chi phí là gì?

Chi phí trong doanh nghiệp theo định nghĩa của chuẩn mực kế toán quốc tế chính là “sự giảm sút lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới hình thức giảm thiểu tài sản hoặc sự gia tăng nợ phải trả”.

Nói một cách đơn giản, chi phí chính (Expense) là tất cả các khoản doanh nghiệp cần bỏ ra để có thể đạt được mục tiêu kinh doanh cuối cùng. Các chi phí này được phản ánh trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

 

 

2. Cách phân loại

2.1 Theo chức năng hoạt động

Chi phí phát sinh trong các doanh nghiệp sản xuất, xét theo công dụng của chúng, hay nói một cách khác, xét theo từng hoạt động có chức năng khác nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh mà chúng phục vụ, được chia thành hai loại lớn: chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất.

– Chi phí sản xuất

Giai đoạn sản xuất là giai đoạn chế biến nguyên vật liệu thành thành phẩm bằng sức lao động của công nhân kết hợp với việc sử dụng máy móc thiết bị. Chi phí sản xuất bao gồm ba khoản mục: chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung.

– Chi phí ngoài sản xuất

Đây là các chi phí phát sinh ngoài quá trình sản xuất sản phẩm liên quan đến quá trình tiêu thụ sản phẩm hoặc phục vụ công tác quản lý chung toàn doanh nghiệp. Thuộc loại chi phí này gồm có hai khoản mục chi phí: Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

2.2 Theo tính chất kinh tế (yếu tố chi phí)

Để phục vụ cho việc tập hợp, quản lý chi phí theo nội dung kinh tế địa điểm phát sinh, chi phí được phân theo yếu tố. Cách phân loại này giúp cho việc xây dựng và phân tích định mức vốn lưu động cũng như việc lập, kiểm tra và phân tích dự toán chi phí.

Theo quy định hiện hành ở Việt Nam, toàn bộ chi phí được chi làm 7 yếu tố sau: Yếu tố nguyên liệu, vật liệu; Yếu tố nhiên liệu; Yếu tố tiền lương và các khoản phụ cấp lương; Yếu tố BHXH, BHYT, KPCĐ; Yếu tố khấu hao TSCĐ:; Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài; Yếu tố chi phí khác bằng tiền.

2.3 Theo công dụng kinh tế chi phí (khoản mục chi phí)

Căn cứ vào ý nghĩa của chi phí trong giá thành sản phẩm và để thuận tiện cho việc tính giá thành toàn bộ, chi phí được phân theo khoản mục cách phân loại này dựa vào công dụng của chi phí và mức phân bổ chi phí cho từng đối tượng.

Giá thành toàn bộ của sản phẩm bao gồm 5 khoản mục chi phí sau:

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: là toàn bộ chi phí nguyên vật liệu được sử dụng trực tiếp cho quá trình sản xuất chế tạo sản phẩm, lao vụ, dịch vụ.

- Chi phí nhân công trực tiếp: bao gồm tiền lương và các khoản phải trả trực tiếp cho công nhân sản xuất, các khoản trích theo tiền lương của công nhân sản xuất như kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

- Chi phí sản xuất chung: là các khoản chi phí liên quan đến việc phục vụ và quản lý sản xuất trong phạm vi các phân xưởng đội sản xuất, chi phí sản xuất chung bao gồm các yếu tố sau: Chi phí nhân viên phân xưởng; Chi phí vật liệu; Chi phí dụng cụ; Chi phí khấu hao TSCĐ; Chi phí dịch vụ mua ngoài; Chi phí khác bằng tiền;  Chi phí nhân viên quản lý chi phí vật liệu quản lý; Chi phí đồ dùng văn phòng, khấu hao TSCĐ dùng chung toàn bộ doanh nghiệp; Các loại thuế, phí có tính chất chi phí; Chi phí tiếp khách, hội nghị.

2.4 Theo công dụng chi phí:

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: là chi phí nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ trực tiếp để chế tạo ra sản phẩm.

- Chi phí nhân công trực tiếp: bao gồm toàn bộ các khoản tiền lương, các khoản trích lương, phụ cấp mang tính chất lương của công nhân trực tiếp sản xuất.

- Chi phí sản xuất chung: bao gồm toàn bộ những chi phí liên quan tới hoạt động quản lý phục vụ sản xuất trong phạm vi phân xưởng, tổ đội (chi phí nhân viên phân xưởng, nguyên vật liệu, chi phí công cụ, dụng cụ; chi phí khấu hao thiết bị sản xuất, nhà xưởng; dịch vụ mua ngoài; chi phí bằng tiền khác)

2.5 Theo nội dung của chi phí:

- Chi phí nguyên vật liệu: bao gồm các khoản chi phí phát sinh trong kỳ kinh doanh.

- Chi phí nhân công: bao gồm các khoản tiền lương, thưởng, khoản trích lương tính vào chi phí trong kỳ phục vụ cho quá trình sản xuất.

- Chi phí khấu hao tài sản cố định: là giá trị hao mòn của tài sản cố định được sử dụng trong kỳ sản xuất của doanh nghiệp.

- Chi phí dịch vụ mua ngoài.

- Chi phí bằng tiền.

2.6 Theo mối quan hệ với sản lượng sản xuất:

– Chi phí cố định (Fixed costs)

Chi phí cố định( hoặc Chi phi bất biến) là những chi phí, xét về lý thuyết, không có sự thay đổi theo các mức độ hoạt động đạt được. Vì tổng số chi phí bất biến là không thay đổi cho nên, khi mức độ hoạt động tăng thì chi phí bất biến tính theo đơn vị các mức độ hoạt động sẽ giảm và ngược lại.

Trong các doanh nghiệp sản xuất, các loại chi phí bất biến thường gặp là chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí tiền lương nhân viên quản lý, chi phí quảng cáo, … Chi phí bất biến còn được gọi là chi phí cố định hay định phí.

- Chi phí biến đổi (Variable costs)

Chi phí biến đổi (khả biến) là các chi phí, xét về lý thuyết, có sự thay đổi tỉ lệ với các mức độ hoạt động. Chi phí khả biến chỉ phát sinh khi có các hoạt động xảy ra. Tổng số chi phí khả biến sẽ tăng (hoặc giảm) tương ứng với sự tăng (hoặc giảm) của mức độ hoạt động, nhưng chi phí khả biến tính theo đơn vị của mức độ hoạt động thì không thay đổi.

Xét ở khía cạnh quản lý chi phí, chi phí bất biến được chia thành 2 loại: chi phí bất biến bắt buộc và chi phí bất biến không bắt buộc.

Trong các doanh nghiệp sản xuất, các khoản mục chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp thể hiện rõ nhất đặc trưng của chi phí khả biến. Ngoài ra, chi phí khả biến còn bao gồm các chi phí khác thuộc khoản mục chi phí sản xuất chung

2.7 Theo mối quan hệ với lợi nhuận:

Khi xem xét cách tính toán và kết chuyển các loại chi phí để xác định lợi tức trong từng kỳ hạch toán, chi phí sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất được chia làm hai loại là chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ.

– Chi phí sản phẩm (product costs)

– Chi phí thời kỳ (period costs)

2.8 Theo đối tượng tập hợp chi phí và phương pháp tập hợp chi phí:

- Chi phí trực tiếp (direct costs): là những khoản chi phí phát sinh được tập hợp trực tiếp cho một đối tượng tập hợp chi phí. Thông thường, khoản mục chi phí NLVLTT và chi phí NCTT là các khoản mục chi phí trực tiếp.

- Chi phí gián tiếp (indirect costs): là loại chi phí liên quan đến nhiều đối tượng, do đó người ta phải tập hợp sau đó tiến hành phân bổ theo những tiêu thức thích hợp. Thông thường, các khoản mục chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp là chi phí gián tiếp.

Cách phân loại chi phí này giúp ích cho việc xây dựng các phương pháp hạch toán và phân bổ thích hợp cho từng loại chi phí.


Trên đây, là những cách phân loại chi phí phổ biến trong các doanh nghiệp hiện nay. Tuỳ vào mục đích sử dụng, mà doanh nghiệp có cách phân loại khác nhau. Dù phân loại ra sao, doanh nghiệp cũng cần quản lý các loại chi phí. Để làm được điều đó, nhà lãnh đạo có thể ứng dụng công nghệ phần mềm vào công cuộc quản lý doanh nghiệp, điển hình là phần mềm ERP. ERP là giải pháp quản lý toàn diện, không những giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả chi phí mà còn giúp tối ưu  thời gian, nhân lực đặc biệt nâng cao hiệu suất công việc hơn.

 

Để được tư vấn miễn phí về phần mềm ERP, mời bạn đăng ký theo thông tin sau: 

 

Khách hàng tiêu biểu

 • sssc
 • Kim Hoa
 • Agrex Saigon
 • TVSL
 • Vinh Thinh
 • Dong Nhan
 • HA
 • TLG
 • N
 • IN
 • Hoang Khang
 • Gilimex PPJ
 • Phong Phu
Copyright © 2019 Biquyetquantrisanxuat.com
 • Kết nối với chúng tôi:

Hotline