Phần mềm tính giá thành sản xuất gỗ

Ngày đăng: 12/07/2019

Phần mềm tính giá thành sản xuất gỗ LinkQ

 

Sản xuất gỗ tự nhiên từ gỗ tươi đến tấm gỗ thành phẩm có những đặc thù rất khác biệt. Phần mềm tính giá thành sản xuất gỗ LinkQ được nghiên cứu và lập trình theo đặc thù chuyên ngành gỗ, giúp bạn có thể dễ dàng tính toán tự động các loại chi phí và giá thành sản xuất.

 

I. QUY TRÌNH CHI PHÍ GIÁ THÀNH SẢN XUẤT GỖ

 

 

Để tính được chi phí giá thành sản xuất gỗ chính xác, bạn cần quan tâm đến các yếu tố sau:

 

1.  Các yếu tố chi phí

 

- Nguyên vật liệu trực tiếp: Nguyên vật liệu thực tế xuất trong tháng được tính dựa vào hệ số (NVL/ Thành phẩm). Dựa vào số lượng thống kê thành phẩm nhập kho chương trình và định mức tiêu hao NVL tính ra lượng NVL xuất thực tế.

 

- Chi phí nhân công trực tiếp sản xuất: Liên kết dữ liệu từ phân hệ tính lương.

 

- Chi phí sản xuất chung: chi phí khấu hao tài sản, công cụ dụng cụ; chi phí điện nước, hóa chất; chi phí lương quản lý xưởng sản xuất; chi phí khác,…

 

2. Phương thức tính giá thành

 

- Phiếu nhập kho thành phẩm kế thừa dữ liệu thống kê từng ngày, tháng.

 

- Dựa vào giá trị chi phí đã hợp phân bổ theo tiêu thức NVL trực tiếp. Chương trình tự động tính giá thành và áp vào phiếu nhập thành phẩm.

 

- Chi phí nguyên vật liệu: phân bổ theo khối lượng (Dùng cho tự sản xuất)

 

- Tự sản xuất: tính giá thành theo nhiều công đoạn

 

 • Công đoạn cắt: chi phí NVL + Nhân công và SXC
 • Sấy- phân loại: Sau khi phân loại thì tách thành mã khác, kèm theo yếu tố chất lượng 
 • Gồm chi phí từ khâu cắt chuyển sang + Nhân công và SXC
 • Chi phí trong khâu này phân bổ theo giá thị trường

 

- Chi phí sản xuất chung, chi phí nhân công sẽ được phân bổ theo số lượng cho hàng gia công và hàng tự sản xuất.

 

3. Cách tính hao hụt

 

 

- Dở dang = đầu kỳ + đã nhận nhưng chưa vào lò – hoàn thành nhậpkho – hao hụt

 

- Lưu ý: hao hụt tính theo thông số tỷ lệ set up sẵn

 

II. QUẢN LÝ KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - CÔNG NỢ

 

1. Quản lý vốn bằng tiền

 

- Dùng để theo dõi thu chi và thanh toán liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân hàng. Phân hệ này cho phép cập nhật các phiếu thu tiền bán hàng, thanh toán cho nhà cung cấp, các thanh toán chi phí và các thu chi khác. Các báo cáo liên quan đến quản lý tiền mặt, theo dõi dòng tiền vào ra được cung cấp trong phân hệ này.


- Quản lý kế hoạch thanh toán, trên từng trạng thái chứng từ Lập – Chờ - Duyệt. Liệt kê thanh toán cho các chứng từ đến hạn Thu – Chi, tự động hoặc lựa chọn thanh toán các chừng từ cần thanh toán, liên kết kế toán công nợ giảm trừ các hóa đơn đã thanh toán, in và lập báo cáo theo nhiều góc độ mà người dùng cần phân tích.

 

- Quản lý Thu – Chi theo khoản mục phí và từng vụ việc. Phân tích so sánh chi phí theo từng phòng ban, nhân viên…

 

- Tại một thời điểm cho phép Chi thanh toán cho nhiều Hóa đơn với nhiều đối tượng, nhiều mức thuế suất khác nhau. Đánh giá chênh lệch tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh. Cảnh báo chi vượt tồn quỹ.
 

- Hệ thống báo cáo: Sổ quỹ tiền mặt, Sổ tiền gởi ngân hàng, Sổ nhật ký thu tiền, Sổ nhật ký chi tiền, Báo cáo tồn quỹ, Tổng hợp tình hình thu chi, Báo cáo tình hình kế hoạch thu chi

 

2. Quản lý mua hàng 

 

- Phân hệ mua hàng phải trả quản lý phiếu nhập mua hàng hóa, dịch vụ (trong nước và nhập khẩu), phiếu xuất  trả lại nhà cung cấp, phân bổ số tiền đã trả cho các hóa đơn. Phân hệ này cho phép lên các báo cáo về hàng  nhập mua (tổng hợp và chi tiết), công nợ phải thu (theo nhà cung cấp, theo hóa đơn), báo cáo lãi nợ…
 

- Quản lý mua hàng theo quy trình đơn đơn hàng, theo dõi tiến độ mua hàng so với đơn đặt hàng. Phiếu mua hàng có thể kế thừa dữ liệu từ đơn đặt hàng mua
 

- Khai báo nhiều mức thuế XNK và chọn nhiều kho nhập trên cùng một phiếu. Tự động định khoản thuế XNK và kê khai thuế, tự động phân bổ chi phí mua hàng
 

- Tự động tính ngược tiền thuế trường hợp giá mua đã bao gồm thuế
 

- Theo dõi hạn thanh toán với nhiều hạn nợ, Cập nhật tự động công nợ chưa thanh toán
 

- Đánh giá chênh lệch tỷ giá tại thời điểm phát sinh
 

- Theo dõi công nợ theo hạn thanh toán, chi tiết theo từng ngày quá hạn, nợ trả trong hạn cho từng đối tượng, hóa đơn
 

- Báo cáo công nợ

 

 • Sổ chi tiết phải trả cho người bán
 • Sổ tổng hợp phải trả cho người bán
 • Sổ chi tiết phải trả - in liên tục
 • Theo dõi công nợ phải trả theo hợp đồng
 • Báo cáo công nợ phải trả theo hạn thanh toán
 • Báo cáo công nợ phải trả hạn thanh toán (theo kỳ quá hạn)
 • Sổ chi tiết công nợ phải trả theo hạn thanh toán

 

- Báo cáo mua hàng

 

 • Sổ nhật ký mua hàng
 • Bảng kê phiếu nhập
 • Tổng hợp nhập kho
 • Thẻ kho
 • Sổ chi tiết vật tư
 • Tổng hợp nhập xuất tồn
 • Báo cáo tồn kho tối thiểu - tối đa

 

- Báo cáo đơn hàng mua

 

 • Bảng kê đơn đặt hàng mua
 • Tổng hợp đơn đặt hàng mua
 • Tiến độ mua hàng so với đơn đặt hàng


3. Quản lý bán hàng

 

- Phân hệ bán hàng phải thu quản lý hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, phiếu nhập hàng  bán bị trả lại, phân bổ số tiền đã thu cho các hóa đơn. Phân hệ này cho phép lên các báo cáo về doanh thu bán  hàng (theo mặt hàng, khách hàng, nhân viên, phòng ban kinh doanh...), công nợ phải thu (theo khách hàng, theo  hóa đơn)...
 

- Quản lý bán hàng theo quy trình đặt hàng: Từ báo giá, nhận đơn đặt hàng của khách hàng, xuất hóa đơn bán hàng, hàng bán trả lại. Theo dõi tiến độ xuất hàng so với đơn đặt hàng
 

- Dữ liệu được kế thừa từ Báo giá -> Đơn đặt hàng -> Hóa đơn bán hàng
 

- Chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán cho phép người dùng linh động trong việc chăm sóc khách hàng, với chính sách chiết khấu phù hợp từng thời điểm áp
 

- Chính sách giá : Áp giá bán cho từng sản phẩm, đối tượng khách hàng theo thời gian bắt đầu và kết thúc. Một sản phẩm có thể áp nhiều giá bán cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau theo từng thời điểm
 

- Cảnh báo xuất hàng vượt quá tồn kho tối thiểu
 

- Báo cáo công nợ: Sổ chi tiết phải thu của khách hàng, Sổ tổng hợp phải thu của khách hàng, Sổ chi tiết phải thu - in liên tục, Theo dõi công nợ phải thu theo hợp đồng, Báo cáo công nợ phải thu theo hạn thanh toán, Báo cáo công nợ phải thu hạn thanh toán (theo kỳ quá hạn), Sổ chi tiết phải thu theo hạn thanh toán
 

- Báo cáo đơn đặt hàng bán: Báo cáo đơn đặt hàng bán, Tổng hợp đơn đặt hàng bán, Tiến độ xuất hàng so với đơn đặt hàng bán
 

- Báo cáo doanh thu bán hàng: Bảng kê hóa đơn bán hàng, Phân tích bán hàng, Báo cáo bán hàng, Báo cáo bán hàng theo ngày, Sổ nhật ký bán hàng
 

- Tự động tính toán thuế và chuyển thông tin sang bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra. Cho phép sửa tiền thuế (làm tròn số)
 

- Cho phép thực hiện các bút toán điều chỉnh, bút toán bù trừ giữa các khách hàng hoặc với nhà cung cấp
 

- Cho phép in hóa đơn từ chương trình trên mẫu của Bộ tài chính hoặc sửa đổi in trên mẫu hóa đơn đặc thù của doanh nghiệp theo 3 hình thức: Tự in, đặt in, hóa đơn điện tử

 

4. Quản lý hàng tồn kho

 

- Phân hệ kế toán hàng tồn kho quản lý phiếu nhập, phiếu xuất, điều chuyển kho, xuất kho lắp ráp, thực hiện tính  và cập nhật giá hàng tồn kho. Phân hệ này cho phép lên các báo cáo nhập xuất tồn (tổng hợp và  chi tiết, theo kho) theo mặt hàng, vụ việc…
 

- Vật tư được theo dõi nhiều đơn vị tính, quản lý vật tư tồn kho theo định mức tối đa và tối thiểu. Cảnh báo tức thì khi xuất kho vượt định mức
 

- Cho phép khai báo các tài khoản ngầm định liên quan (tk kho, tk giá vốn, tk doanh thu...)
 

- Tính giá vốn hàng tồn kho theo nhiều phương pháp khác nhau: bình quân cuối tháng, bình quân thời điểm, giá nhập trước xuất trước, giá đích danh. Tự động cập nhật giá vốn vào các chứng từ xuất – nhập
 

- Cho phép tính giá vốn theo từng vật tư, theo nhóm hoặc theo kho.
 

- Khai báo và quản lý hàng tồn kho với mã vạch, quản lý theo số seri, số Imei…
 

- Cho phép khai báo Mã vật tư dùng sản xuất trực tiếp cho sản phẩm cụ thể khi dùng phương pháp giá thành trực tiếp.
 

- Cho phép khai báo Mã vật tư lắp ráp, tháo dỡ
 

- Danh mục vật tư cho phép người dùng khai báo thêm trường quản lý theo đặc thù của doanh nghiệp
 

- Báo cáo hàng tồn kho

 

 • Bảng kê phiếu nhập
 • Bảng kê phiếu xuất
 • Tổng hợp nhập kho
 • Tổng hợp xuất kho
 • Thẻ kho
 • Sổ chi tiết vật tư
 • Tổng hợp nhập xuất tồn
 • Báo cáo tồn kho
 • Báo cáo tồn kho tối thiểu - tối đa


5. Quản lý công nợ 

 

- Ghi nhận thời hạn công nợ mua hàng với nhà cung cấp … ngày.
 

- Kiểm tra hàng đạt và hàng loại. Dữ liệu cân trọng lượng xe tải quy ra đơn vị kiện, thanh, kg
 

- Hàng đạt tính theo đơn giá mua với nhà cung cấp đấy. Hàng loại sẽ tính theo đơn giá khác (đơn giá mua thấp hơn)
 

- Trường hợp chi hộ tiền vận chuyển cho NCC: theo dõi ngày nhập, số xe, trọng lượng, hàng giảm, phí vận chuyển à Trừ tiền công nợ với NCC
 

- Ghi nhận và theo dõi công nợ.
 

- Bộ phận xuất kho bán hàng. Thêm trường xuất kho theo phiếu giao hàng ghi nhận lại số lượng thực tế giao.
 

- Kế toán kế thừa dữ liệu số lượng xuất kho và nhập đơn giá bán vào theo từng đối tượng, mã vật tư (số kiện, quy cách).
 

- Số lượng trọng lượng ghi nhận công nợ với Khách hàng tính theo thực tế kiểm tra ở địa điểm nhận hàng của Khách hàng.
 

- Những mặt hàng cùng quy cách, cùng đơn giá bán sẽ tự động gom lại để tính ra tổng trọng lượng.
 

- Giải pháp: đưa vào chính sách giá bán cho từng đối tượng, áp dụng theo thời gian. Hoặc giá bán mặc định hiển thị trên chứng từ theo chính sách giá đã khai báo, cho phép sửa lại giá.
 

- LinkQ hỗ trợ chức năng nhắc việc để theo dõi chứng từ đến hạn thanh toán, hạn mức công nợ
 

- Báo cáo theo dõi công nợ

 

 • Báo cáo công nợ phải thu/phải trả theo hạn thanh toán
 • Sổ chi tiết công nợ
 • Sổ tổng hợp công nợ
 • Sổ chi tiết phải thu/trả
 • Theo dõi công nợ theo hợp đồng
 • Báo cáo theo hạn thanh toán

 

6. Quản lý tài sản – công cụ

 

- Phân hệ quản lý tài sản cố định (TSCĐ) lưu giữ các thông tin cần thiết về TSCĐ từ thời điểm mua đến khi thanh lý như: mua mới (ghi tăng), điều chỉnh, luân chuyển tài sản, thanh lý (ghi giảm) giúp người sử dụng nắm rõ tình hình sử dụng TSCĐ của công ty và các thông tin về tài sản tại một thời điểm bất kỳ.
 

- Mục CCDC giúp khai báo, điều chỉnh, phân bổ chi phí công cụ tự động
 

- Cho phép điều chỉnh giá trị tăng thêm hoặc giảm đi của Tài sản, xác định lại thời gian bắt đầu tính khấu hao tăng thêm mà không làm thay đổi giá trị và thời gian khấu hao đã phân bổ trước đó.
 

- Quản lý ghi tăng tài sản, khấu hao theo từng Mã bộ phận sử dụng, Mã khoản mục Tài sản, Mã sản phẩm
 

- Tự động tính khấu hao, phân bổ CCDC, tự động tạo phiếu hạch toán sau khi tính và phân bổ
 

- Khai thác báo cáo theo nhiều dạng thông tin khác nhau, cho phép lập bảng tính khấu hao từ ngày đến ngày, cụ thể từng Mã Tài sản, Nhóm Tài sản hoặc Tài khoản khai báo Tài sản.
 

- Nhóm báo cáo theo từng bộ phận sử dụng, khoản mục hay nguồn vốn đầu tư Tài sản.
 

- Báo cáo tài sản cố định

 

 • Bảng tính khấu khao tài sản cố định
 • Thẻ tài sản cố định
 • Sổ tài sản cố định
 • Sổ tổng hợp tài sản cố định
 • Tình hình tăng giảm tài sản hữu hình
 • Tình hình tăng giảm tài sản thuê tài chính
 • Tình hình tăng giảm tài sản vô hình
 • Bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ

 

7. Kế toán tổng hợp

 

- Phân hệ kế toán tổng hợp cho phép người sử dụng cập nhật các phiếu kế toán tổng quát, các bút toán phân bổ, kết chuyển cuối kỳ, các bút toán định kỳ và các bút toán điều chỉnh. Ngoài ra còn thực hiện tổng hợp số liệu từ tất cả các phân hệ khác, lên các sổ sách, báo cáo kế toán, báo cáo thuế...
 

- Thực hiện việc Khóa sổ, kết chuyển số dư sang kỳ hạch toán tiếp theo.
 

- Thực hiện đánh giá chênh lệch tỷ giá trên các Tài khoản phát sinh Ngoại tệ.
 

- Lập báo cáo xác định Doanh thu, Lãi lỗ hoạt động kinh doanh trong kỳ.
 

- Quyết toán thuế và khai báo tình hình nộp ngân sách nhà nước
 

- Cho phép người sử dụng tự khai báo các mẫu báo cáo tài chính theo yêu cầu, khai báo các chỉ tiêu, công thức tính toán của các chỉ tiêu.
 

- Cho phép lên báo cáo liên năm và của từng đơn vị cơ sở hoặc của toàn công ty.
 

- Sổ sách kế toán:

 

 • Sổ tổng hợp, sổ chi tiết, sổ cái tài khoản, Bảng cân đối số dư tài khoản
 • Bảng kê chứng từ, Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, Chứng từ ghi sổ, Sổ nhật ký chung, Nhật ký sổ cái, Sổ sách kế toán - hình thức Nhật ký Chứng từ

 

- Báo cáo chi phí:

 

 • Bảng kê phát sinh chi phí, sổ tổng hợp: CPBH, CPQL…
 • Báo cáo thuế: Bảng kê thuế mua vào, bán ra, Tờ khai thuế giá trị gia tăng.

 

- Báo cáo tài chính:

 

 • Bảng cân đối phát sinh
 • Bảng cân đối kế toán
 • Kết quả hoạt động kinh doanh
 • Lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp và gián tiếp)
 • Thuyết minh báo cáo tài chính

 

- Bảng tổng hợp thuế và các khoản phải nộp nhà nước.

 

8. Kế toán quản trị

 

- Phần mềm LinkQ được đánh giá là phần mềm mạnh về quản trị, với hệ thống báo cáo quản trị phong phú, đa chiều giúp người quản trị ra quyết định chuẩn xác, kịp thời.
 

- Phân hệ quản trị giúp nhà quản trị đặt ra các kế hoạch thu chi, kế hoạch doanh thu, kế hoạch chi phí.
 

- So sánh kế hoạch với thực tế, giúp nhà quản trị có thể theo dõi các chỉ tiêu nào bị lệch, tìm lý do tại sao chi tiêu đó lại lệch với kế hoạch.
 

- Theo dõi diễn biến các chỉ tiêu qua từng thời kỳ. So sánh chỉ tiêu của kỳ này với kỳ khác.
 

- Hệ thống báo cáo quản trị


Báo cáo theo dõi ngân sách: Báo cáo tình hình kế hoạch thu chi, Báo cáo kế hoạch doanh thu bán hàng, Báo cáo kế hoạch chi phí

 

Báo cáo so sánh:

 

 • Báo cáo theo dõi giá mua, giá bán theo tháng
 • Tổng hợp chi phí theo tháng
 • Báo cáo bán hàng theo tháng
 • Tổng hợp tài khoản theo tháng
 • Báo cáo so sánh giá mua, giá bán
 • Báo cáo so sánh chi phí, doanh thu bán hàng
 • Báo cáo so sánh phát sinh tài khoản

 

Báo cáo phân tích:

 

 • Tổng hợp tình hình thu chi
 • Phân tích bán hàng
 • Báo cáo công nợ phải thu, phải trả theo hạn thanh toán (theo kỳ quá hạn)
 • Báo cáo tồn kho tối thiểu - tối đa
 • Báo cáo công nợ vượt hạn mức
 • Phân tích các chỉ số tài chính: chỉ số sinh lời, thanh khoản
 • Bảng cân đối kế toán rút gọn
 • Phân tích kết quả HDKD
 • Báo cáo lãi lỗ theo từng mặt hàng
 • Báo cáo so sánh dòng tiền theo kế hoạch và thực tế

 

Xin cảm ơn!

 


 

Tìm hiểu thêm về Quy trình sản xuất gỗ tự nhiên tại ĐÂY

 

Tìm hiểu về Phần mềm tính giá thành sản xuất gỗ tự nhiên tại ĐÂY

 
 
ĐĂNG KÝ DEMO PHẦN MỀM VÀ TƯ VẤN TẠI ĐÂY:
 
 
 
 

Khách hàng tiêu biểu

 • sssc
 • Kim Hoa
 • Agrex Saigon
 • TVSL
 • Vinh Thinh
 • Dong Nhan
 • HA
 • TLG
 • N
 • IN
 • Hoang Khang
 • Gilimex PPJ
 • Phong Phu
Copyright © 2019 Biquyetquantrisanxuat.com
 • Kết nối với chúng tôi:

Hotline